Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony - Realizacja badań społecznych pt. Badanie losów absolwentów szkół zawodowych i wyższych
województwa opolskiego w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II (wiecej...)

Konferencja podsumowująca projekt

24 listopada 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu OORP. Jej głównym celem było z jednej strony rozpropagowanie wyników badań, z drugiej zaś stworzenie instytucjom korzystającym ze wsparcia możliwości dyskusji oraz zgłaszania pytań do zespołu realizującego projekt.

Spotkanie rozpoczął Pan Jacek Suski, Dyrektor WUP, który przywitał zebranych oraz pokrótce nakreślił ramy projektu i poszczególne tematy badawcze. Zapowiedział również kontynuację realizacji Opolskiego Obserwatorium Rynku Pracy w latach 2011-2013.

Prezentację wyników badań zainaugurował Pan Maciej Filipowicz z zespołu projektowego OORP. Jego wystąpienie poświęcone było monitoringowi zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy i akcentowało przede wszystkim spadek zjawiska w roku 2010 w porównaniu do 2009. Kolejny moduł, poświęcony diagnozie kształcenia ustawicznego, przedstawiła realizatorka badania, Pani dr Teresa Sołdra – Gwiżdż, Dyrektor Instytutu Śląskiego w Opolu. W swojej prezentacji ukazała wieloaspektową strukturę jednostek szkolących w województwie, ich ofertę, źródła utrzymania, jak również optymistyczne prognozy dotyczące przyszłości kształcenia ustawicznego w regionie. Jako ostatnia wystąpiła Pani Anna Matejczyk z firmy Indicator, która na zlecenie WUP przeprowadziła badanie losów absolwentów szkół zawodowych i wyższych. Tu z kolei głównym motywem była charakterystyka zatrudnienia absolwentów w trakcie nauki oraz w pół roku po jej zakończeniu, zwłaszcza w kontekście zarobków i zgodności posiadanego wykształcenia z branżą zatrudnienia.

Spotkanie zakończyła krótka – z racji ograniczonego czasu – dyskusja nad zaprezentowaną problematyką badawczą oraz podziękowania dla wszystkich osób i instytucji, które wspierały realizację projektu OORP, złożone przez Panią Katarzynę Rybak, Kierownik Projektu.

Zdjęcia z konferencji do obejrzenia w galerii.

Ewaluacja projektu – wyniki

W dniach 3 – 15 listopada 2010 roku pracownicy OORP przeprowadzili ewaluację projektu. Podstawą dla niej były spójne zapisy we wniosku o dofinansowanie. Wynikała ona przede wszystkim ze sposobu sformułowania celu głównego w punkcie 3.1 (Poprawa informacji o rynku pracy wśród 400 instytucji regionalnych…) – cel następnie przełożył się na opis działań w punkcie 3.3, harmonogramie i budżecie (zadanie 4: Ewaluacja projektu) – opis rezultatów (90% instytucji zadeklaruje wzrost wiedzy w zakresie objętym projektem, 75% instytucji wykorzysta wyniki badań w swojej działalności, metodą pomiaru rezultatów ma być badanie ewaluacyjne). Tym samym ewaluacja, pomimo relatywnie niskich kosztów, stała się jednym z kluczowych elementów projektu wskazując na osiągnięcie jego celu i rezultatów.

Z ogólnej populacji odbiorców wsparcia, wynoszącej 400 podmiotów, zdecydowano się wylosować próbę reprezentatywną. Jej liczebność ustalono na 200 podmiotów (50%) oraz warstwowano ją ze względu na typ instytucji. Tym samym na próbę liczącą 200 podmiotów składało się:

- 65 gimnazjów (52%),
- 46 ponadgimnazjalnych szkół zawodowych (48%),
- 35 gmin (49%),
- 35 instytucji szkoleniowych (47%),
- 6 starostw powiatowych (50%),
- 6 powiatowych urzędów pracy (55%),
- 7 instytucji innych (70%).

Proces ewaluacji przeprowadzono w ciągu 7 dni w okresie 3-15 listopada 2010 roku. Opierał się on na ankiecie telefonicznej wypełnianej na arkuszu Excel. Ankieta, zgodnie z rezultatami, których osiągnięcie miała zbadać, zawierała 2 pytania, z których jedno dotyczyło wzrostu wiedzy o rynku pracy dzięki otrzymanym w ramach projektu materiałom, drugie wykorzystania wyników badań w codziennej działalności instytucji.

Przeprowadzone badanie wykazało osiągnięcie czwartego rezultatu twardego projektu, który brzmi: 360 instytucji (90%) zadeklaruje wzrost wiedzy na temat sytuacji na rynku pracy dzięki badaniom przeprowadzonym w ramach projektu. Jedynie 6,5% respondentów udzieliło odpowiedzi przeczącej, co oznacza, że 93,5% instytucji podniosło swoja wiedzę, co po uogólnieniu wyników daje liczbę 374 instytucji.

Rozkład odpowiedzi na pytanie drugie również potwierdził osiągnięcie piątego rezultatu twardego projektu, który brzmi: 300 instytucji (75%) wykorzysta wyniki badań. Wskaźnik wynoszący 80% (z czego 69% badanych już tę wiedzę wykorzystało) jest o 5 p.p. wyższy od zakładanego.

Jednocześnie zdefiniowano główne kierunki wykorzystania badań. W przypadku szkół (i gimnazjów, i ponadgimnazjalnych zawodowych) wyniki badawcze trafiły przede wszystkim na zajęcia z poradnictwa zawodowego, prowadzonego – w zależności od szkoły – przez doradcę, pedagoga bądź nauczyciela po studiach podyplomowych z poradnictwa zawodowego. W przypadku instytucji szkoleniowych przydatność badań dotyczyła głównie zakresu dostosowywania proponowanej w ofercie tematyki szkoleń oraz uzasadnieniom w projektach składanych w ramach PO KL.

Prezentacja wyników badawczych

W dziale "Pliki do pobrania" zamieszczono prezentację wyników badawczych w formacie pdf. oraz ulotkę informacyjną dla szkół.

Inne źródła danych

Analizy i badania WUP Opole

Analizy i badania WUP Opole

 
Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej

Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej

 

Obserwatorium Integracji Społecznej

Obserwatorium Integracji Społecznej